Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2014

jamateria
19:39
5801 87de 390
Reposted frommvtevrrr mvtevrrr

July 08 2014

jamateria
09:18
3838 67a2 390
Reposted fromtellmewhattoswallow tellmewhattoswallow viafatu fatu
jamateria
09:18
Sa­mot­ność nie ma nic wspólne­go z bra­kiem towarzystwa. 
09:17
6786 00a6 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viastrangeme strangeme
jamateria
09:16
Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz dlaczego.
Reposted fromshades-of-minds shades-of-minds viaCarlota Carlota
jamateria
09:16
9209 29d2 390
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viastrangeme strangeme
09:16
0016 2872 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viahoneybunny honeybunny
jamateria
09:16
(...) wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.
— Paolo Giordano: "Samotność liczb pierwszych"
Reposted frompensieve pensieve viastrangeme strangeme
jamateria
09:16
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viastrangeme strangeme
jamateria
09:16
1856 e8c7 390
jamateria
09:14
4904 b492 390

June 29 2014

jamateria
18:52
3312 1682
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
jamateria
18:51
3387 a5ce 390
Reposted fromarwen arwen
jamateria
18:51
3390 b208 390
Reposted fromwhichWaynow whichWaynow
jamateria
18:51
3391 9358 390
Reposted fromsherlock sherlock
jamateria
18:51
3392 683f 390
Reposted fromwhichWaynow whichWaynow
jamateria
18:42
Ludzie nie są piękni
— 6:00 rano
Reposted fromlilie lilie

June 28 2014

19:33
6943 c904 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaburdel burdel
19:29
9097 eef1 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
jamateria
19:29
9098 4f50 390
Reposted fromnofouund nofouund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl